http://nmgubinsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Губиниська сел/рада >> Рішення сьомої сесії восьмого скликання
Про внесення змін до рішення Губиниської селищної ради “Про затвердження Положення про постійні комісії Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області VIII скликання” (у новій редакції)
Версія для друку Написати листа

                                                                                                                      П Р О Є К Т     

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ГУБИНИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VIII СКЛИКАННЯ

                                                      СЬОМА  СЕСІЯ

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

  2021 р.                                                                                            №      –  7/VIII

 

 Про внесення  змін до рішення Губиниської селищної ради

Про затвердження Положення  про  постійні комісії  Губиниської  селищної  ради Новомосковського району Дніпропетровської області VIII  скликання (у новій редакції)

 

       Згідно статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в України, Губиниська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

      1. Внести доповнення до Положення про  постійні комісії Губиниської  селищної  ради в розділ 1. Загальні положення додати  пункт 1.10.  На період пандемії COVID – 19  в засіданні постійних комісій Губиниської селищної ради мають право бути присутніми: члени постійних комісій та  доповідачі.

       2. Викласти додаток  до Положення про  постійні комісії Губиниської      селищної  ради Новомосковського району Дніпропетровської області VIII  скликання у новій редакції.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань прав людини, законності і правопорядку, регламенту, депутатської діяльності і етики.

Селищний голова                                                                      Петро  ЄРЬОМЕНКО    

 

 

 

 

Додаток (зі змінами та доповненнями)

до рішення Губиниської селищної ради

Новомосковського району Дніпропетровської  області

6 від 03 грудня 2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Губиниської селищної  ради

Новомосковського району Дніпропетровської  області

 

1.    Загальні положення

 

1.1. Постійна комісія Губиниської селищної  ради  Новомосковського району Дніпропетровської області (далі – постійна комісія) є органом Губиниської селищної  ради  Новомосковського району Дніпропетровської області, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання Ради, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови , секретаря  членів постійної комісії. Всі інші питання структури Постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар Ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна Губиниській селищній  раді Новомосковського району Дніпропетровської області та відповідальна перед нею.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність Постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, селищного голови або секретаря Ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та Тимчасовими комісіями Ради, управліннями та відділами виконавчих органів  Ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

1.10.  На період пандемії COVID – 19 в засіданні постійних комісій Губиниської селищної ради мають право бути присутніми: члени постійних комісій та  доповідачі.

 

 

 

 

 

2. Голова постійної комісії

 

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

2.2. Скликає і веде засідання Комісії.

2.3. Дає доручення членам Комісії.

2.4. Представляє Комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян,підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії

2.6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи Комісії.

2.8. Забезпечує гласність в роботі Комісії.

2.9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар Постійної комісії.

 

3.  Завдання та організація діяльності постійної комісії

 

3.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.2. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету Ради органів, а також питань, віднесених до відання Ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд Ради або виконавчого комітету   Ради,здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету   Ради.

3.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу Комісії і підписуються головою Комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань Комісії підписуються головою і секретарем Комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом Ради.

3.5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами,підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.6. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості,представників управлінь та відділів Ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

3.7. Питання, які належать до відання кількох Постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.8. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.

 

4. Напрямки діяльності постійних комісій

 

4.1.  Постійна комісія з питань прав людини, законності і правопорядку, регламенту, депутатської діяльності і етики за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

4.1.1. проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Губиниської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території її юрисдикції;

4.1.2. проєкти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

4.1.3. питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Губиниської об’єднаної територіальної громади

4.1.4. питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

4.1.5. питання депутатської діяльності, дотримання норм депутатської етики серед депутатів Ради;

4.1.6. питання дотримання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4.1.7.  питання контролю за дотриманням депутатами та посадовими особами виконавчих органів Ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

4.1.8. питання координації дій з обласною  та районною радами, іншими органами місцевого самоврядування,органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

4.1.9. пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту Ради;

4.1.10. питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

4.1.11. питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих Радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

4.1.12. питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням селищним головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1   «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

4.2.1. проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Губиниської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції.

4.2.2. проєкти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

4.2.3. проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проєктів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проєктів міжнародної технічної допомоги , питання місцевого бюджету;

4.2.5. звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

 питання щодо:

4.2.5.1.контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;

4.2.5.2.підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;

4.2.5.3.надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

4.2.5.4.                    економічної стабілізації промисловості;

4.2.5.5.залучення інвестицій для розвитку підприємництва Губиниської об'єднаної територіальної громади в цілому або окремих підприємств на її території.

4.2.5.6. вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва та сфери послуг;

4.2.5.7. проєкти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд Ради;

4.2.5.8.  розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.3. Постійна комісія з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово-комунального господарства та комунальної власності за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

4.3.1. проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Губиниської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції ;

4.3.2. проєкти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

4.3.3. звіти про виконання програм і міського бюджету, а також звіти про хід та результати відчуження комунального майна;

4.3.4. питання Губиниської сільської об’єднаної територіальної громади щодо:

4.3.4.1. підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;

4.3.4.2. розгляду проєктів міських програм в сфері благоустрою населених пунктів та решти території об’єднаної територіальної громади;

4.3.4.3.                     створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

4.3.4.4. стану та ефективного використання комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

4.3.4.5. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств,установ та організацій комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

4.3.4.6. сприяння виконавчим органам   Ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства Губиниської об’єднаної територіальної громади;

4.3.4.7. транспортного обслуговування;

4.3.4.8. розвитку всіх видів зв’язку;

4.3.5.  вивчає і готує питання про стан та розвиток  транспорту та благоустрою  територій громади;

4.3.6. вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, інші питання, які вносяться на розгляд Ради;

4.3.7. розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях Ради з  доповідями і співдоповідями.

 

4.4. Постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та

охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

4.4.1. проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Губиниської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції;

4.4.2. проєкти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

4.4.3. проєкти місцевих програм охорони довкілля;

4.4.4. питання Губиниської об’єднаної територіальної громади щодо:

4.4.4.1. координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів Губиниської об’єднаної територіальної громади;

4.4.4.2. режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

4.4.4.3.                    законності  використання земель рекреаційного призначення;

4.4.4.4. ставок орендної плати за користування землею та об’єктами  природоохоронного та водного фонду (спільно з Постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку);

4.4.4.5.розвитку будівництва;

4.4.4.6. планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів Губиниської об’єднаної територіальної громади;

4.4.4.7. розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;

4.4.5. вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд Ради;

4.4.5.1. розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

 

4.5. Постійна комісія з питань освіти, культури,охорони здоров'я,  молоді, фізкультури і спорту  та соціального захисту населення за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

4.5.1. проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Губиниської об’єднаноїт ериторіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції;

4.5.2. проєкти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

4.5.3. питання Губиниської селищної  об’єднаної територіальної громади щодо:

4.5.3.1. створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

4.5.3.2. створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

4.5.3.3.створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання,професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

4.5.3.4.оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти у Губиниській  об’єднаній територіальній громаді;

4.5.3.5.ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів

4.5.3.6.дошкільних і позашкільних установ;

4.5.3.7.сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

4.5.3.8.реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

4.5.3.9.оптимізації структури системи охорони здоров’я у об’єднаній територіальній громаді;

4.5.3.10.поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

4.5.3.11. забезпечення прав пільгових категорій населення;

4.5.3.12.забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

4.5.4. вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту,

молодіжних проблем, охорони здоров’я та соціального захисту населення, які вносяться на розгляд Ради;

4.5.5. розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

 

3.                  Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом відділами та службами Губиниської селищної  ради Новомосковського району Дніпропетровської  області

 

5.1. Рекомендації постійної комісії подаються Губиниському селищному голові в письмовій формі з реєстрацією у виконавчому комітеті селищної ради.

5.2. Виконавчий комітет, відділи та служби Ради зобов’язані в десятиденний термін(якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

5.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, відділами та службами Ради, вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд Ради проєкт рішення з порушеного питання.

5.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.
 

 

Секретар Губиниської  селищної ради                               Анастасія ПЕДАН                                          


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор